Oferta

Wycena nieruchomości:

 • wycena lokali mieszkalnych
 • wycena lokali usługowych
 • wycena nieruchomości przemysłowe (obiekty magazynowe, produkcyjne, ciągi technologiczne)
 • wycena nieruchomości komercyjnych (stacje paliw, hotele, ciągi technologiczne)
 • wycena działek gruntowych
 • wycena działek gruntowych
 • wycena nieruchomości rolnych i leśnych
 • wycena kamienic
 • wycena budynków
 • wycena budowli
 • wycena służebności, bezumownego korzystania, utraty wartości nieruchomości

Wycena przedsiębiorstw i firm

Z katalogu uznanych i powszechnie stosowanych w praktyce gospodarczej metod wyceny przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części wykorzystujemy metody majątkowe:

 • wartości księgowej netto
 • skorygowanych aktywów netto
 • na podstawie wartości likwidacyjnej lub odtworzeniowej
 • znaków towarowych, wartości niematerialnych i prawnych
 • środków trwałych
 • metody dochodowe(oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych DCF)

Wycena wartości niematerialnych i prawnych - własności intelektualnej

 • wycena wartości niematerialnych i prawnych
 • wycena znaków towarowych
 • wycena patentów
 • wycena know-how
 • wycena goodwill

Wycena maszyn

 • wycena maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów
 • wycena pojazdów
 • wycena mega układów technicznych
 • wycena środków trwałych zgodnie z KŚT

Wycena ruchomości i praw majątkowych

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków